Sabtu, 16 Maret 2013

Buku kumpulan hadits masyhur

بسم الله الرحمن الرحيم

Beberapa buku yang khusus mengumpulkan hadits-hadits masyhur:

1.      Karya Imam Badruddin Muhammad bin Abdillah bin Bahadir Az-Zarkasyiy (794H) rahimahullah, yang berjudul:
اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة
Dikenal juga dengan judul:
التذكرة في الأحاديث المشتهرة
Ini adalah buku paling pertama yang secara khusus mengumpulkan hadits-hadits masyhur.
Download di sini: waqfeya.com

2.      Karya Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawiy (902H) rahimahullah, yang berjudul:
المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة
Download di sini: waqfeya.com

3.      Karya Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr As-Suyuthiy (911H) rahimahullah, yang berjudul:
الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة
Download di sini: waqfeya.com

4.      Karya Syekh Nuuruddin Abu Al-Hasan Ali Abdullah As-Samhudiy (911H) rahimahullah, yang berjudul:
الغماز على اللماز في الموضوعات المشهورات
Sudah dicetak oleh penerbit Darul Kutub Ilmiyah Bairut, cetakan pertama tahun 1406H/1989M dan ditahkik oleh Muhammad Abdul Qadir ‘Athaa.
Download di sini (manuskrip): al-mostafa.info

5.      Karya Syekh Ali bin Nashir Al-Hijaziy rahimahullah wafat setelah tahun 915H, yang berjudul:
التخريجات المختصرة للأحاديث المشتهرة
Masih dalam bentuk manuskrip di Universitas Islam Madinah Saudi Arabiyah.

6.      Karya Jamaluddin Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin Al-Mubarak Al-Hadhramiy (930H) rahimahullah, yang berjudul:
تجريد المقاصد عن الأسانيد والشواهد
Disebutkan oleh Isma’il Basya Al-Bagdadiy dalam kitabnya Hadiyatul Arifiin 2/230.

7.      Karya Syekh Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdussalam Al-Manufiy (931H) rahimahullah, yang berjudul:
الدرة اللامعة في بيان كثير من الأحاديث الشائعة
Buku ini adalah ringkasan dari buku Al-Maqashid Al-Hasanah karya Imam As-Sakhawiy.
Disebutkan oleh Hajiy Khalifah dalam kitabnya Kasyf Adz-Dzunuun 1/743 dan 2/1780.

8.      Karya Syekh Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Manufiy (939H) rahimahullah, yang berjudul:
الوسائل السنية من المقاصد السخاوية والجامع والزوائد السيوطية
Buku ini disari dari buku Al-Maqashid Al-Hasanah karya As-Sakhawiy, Al-Jami’ Ash-Shagiir dan tambahannya karya Imam As-Suyuthiy.
Disebutkan oleh Hajiy Khalifah dalam kitabnya Kasyf Adz-Dzunuun 2/2007.

9.      Karya Syekh Abdurrahman bin Ali Al-Atsariy “Ibnu Ad-Diiba’” (944H) rahimahullah, yang berjudul:
تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث
Download di sini: ahlalhdeeth.com

10.  Karya Syamsuddin Muhammad bin Ali “Ibnu Thuluun” Ad-Dimasyqiy (953H) rahimahullah, yang berjudul:
الشذْرة في الأحاديث المشتهرة
Sudah dicetak oleh penerbit Darul Kutub Ilmiyah Bairut, cetakan pertama tahun 1413H dan ditahkik oleh Kamal Zaglul.

11.  Karya Abu Al-Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad Asy-Sya’raniy (973H) rahimahullah, yang berjudul:
البدر المنير في غريب أحاديث البشير النذير
Sudah dicetak oleh penerbit Darul Kutub Ilmiyah Bairut, cetakan pertama tahun 1420H/1999M dan ditahkik oleh Mahmud Umar Ad-Dumiyathiy.

Dicetak juga oleh penerbit Alam Al-Fikr, ditahkik oleh Abdurrahman Hasan Mahmud.

12.  Karya Syekh Najmuddin Muhammad Al-Gazziy (985H) rahimahullah, yang berjudul:
إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن
Sudah dicetak oleh penerbit Darul Al-Faruuq Al-Haditsah Mesir, cetakan pertama tahun 1415H/1995M dan ditahkik oleh Khalid bin Muhammad Al-‘Arabiy.

Dicetak juga oleh penerbit Darul Kutub Ilmiyah Bairut, ditahkik oleh DR. Yahya Muraad.

13.  Karya Taqiyuddin Muhammad bin Syihabuddin Ahmad Al-Futuhiy rahimahullah wafat sekitar tahun 985H, yang berjudul:
تلخيص " المقاصد الحسنة " للسخاوي
Disebutkan oleh Hajiy Khalifah dalam kitabnya Kasyf Adz-Dzunuun 2/1780.

14.  Karya Syekh Ahmad bin Abdillah Al-Yamaniy (985H) rahimahullah, yang berjudul:
تحرير المقاصد الحسنة في تخريج الأحاديث الدائرة على الألسنة
Manuskripnya ada di universitas Shan’aa’ Yaman dan di Maktabah Al-Mahmudiyah di Madinah.
Dan sudah diteliti dalam sebuah tesis oleh Ridwan Ahmad Shalih Al-Qadhiy di universitas Shan’aa’ Yaman Fakultas Adab jurusan Dirasah Islamiyah tahun 2008M.

15.  Karya Al-Mula Ali bin Sulthan Al-Qariy (1014H) rahimahullah, yang berjudul:
مختصر الأحاديث المشتهرة على الألسنة وبيان الصحيح والحسن والضعيف والموضوع على الطريق الحسنة
Masih dalam bentuk manuskrip di Darul Kutub Al-Qathariyah Doha, dan di Maktabah Abdullah bin Abbas Taif Saudi Arabiyah.

16.  Karya Syihabuddin Abu Al-‘Abbas Ahmad bin Salamah Al-Qalyubiy (1069H) rahimahullah, yang berjudul:
البدور المُنَوَّرة في رتب الأحاديث المشتهرة
Masih dalam bentuk manuskrip di Darul Kutub Al-Mashriyah Kairo, dll.

17.  Karya Muhammad bin Garsuddin Al-Khaliliy (1075H) rahimahullah, yang berjudul:
كشف الالتباس عما دار من الأحاديث بين الناس
Dalam bentuk bait syair, kemudian ditulis ulang dengan bahasa yang lebih mudah dan diberi judul:
تسهيل السبيل إلى كشف الالتباس عما دار من الأحاديث بين الناس
Disebutkan oleh Isma’il Basya Al-Bagdadiy dalam kitabnya Hadiyatul Arifiin 2/282.
Dan sudah diteliti dalam sebuah tesis oleh beberapa mahasiswa pasca sarjana di universitas Ummu Darman Fakultas Ushuluddin jurusan As-Sunnah tahun 2002M.
Lihat: sunnah.org.sa

18.  Karya Al-‘Allamah Ibrahim bin Sulaiman Al-Junainiy (1108H) rahimahullah, yang berjudul:
زيادات على " المقاصد الحسنة " و " الدرر المنتثرة "

19.  Karya Syekh Ismail bin Abdul Baqiy Al-Yazijiy (1121H) rahimahullah, yang berjudul:
الجوهرة النضرة في الأحاديث المشتهرة
Masih dalam bentuk manuskrip di Pusat Penelitian dan Studi Islam Raja Faisal di Riyadh, Arab Saudi.

20.  Karya Syekh Muhammad bin Abdul Baqiy Az-Zurqaniy (1122H) rahimahullah, yang berjudul:
مختصر المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة
Download di sini: waqfeya.com

21.  Karya Syekh Ahmad bin Abdul Karim Al-Gazziy Al-‘Amiriy (1143H) rahimahullah, yang berjudul:
الجدّ الحثيث في بيان ما ليس بحديث
Download di sini: waqfeya.com, cetakan lain: majles.alukah.net        

22.  Karya Syekh Ismail bin Muhammad Al-‘Ajluniy (1162H) rahimahullah, yang berjudul:
كشف الخفا ومزيل الإلباس عمّا يدور من الحديث على ألسنة الناس
Download di sini: Jilid 1 dan Jilid 2 
Cetakan lain: Jilid 1 

23.  Karya Muhammad bin Ahmad bin Jaarillah Ash-Sha’diy (1181H) rahimahullah, yang berjudul:
النوافح العطرة في الأحاديث المشتهرة
Sudah dicetak oleh penerbit Muassasah Al-Kutub Ats-Tsaqafiyah, cetakan pertama tahun 1412H dan ditahkik oleh Muhammad Ahamad ‘Athaa.

24.  Karya Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Amiir Al-Kabiir (1232H) rahimahullah, yang berjudul:
النخبة البهية في الأحاديث المكذوبة على خير البرية
Sudah dicetak oleh penerbit Al-Maktab Al-Islamiy di Bairut tahun 1409H/1988M dan ditahkik oleh Zuhair Asy-Syawisy.
Download di sini (e-book): shamela.ws

25.  Karya Al-Imam Al-Muhaddits Abu Abdillah Muhammad bin Darwiisy Al-Huut (1276H) rahimahullah, yang berjudul:
أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب
Download di sini: waqfeya.com

26.  Karya Syekh Muhammad Al-Maragiy Al-Jurjawiy (1343H) rahimahullah, yang berjudul:
رفع الجهالة والإلتباس برياض الأنس والائتناس في مختصر كشف الخفا ومزيل الإلباس
Masih dalam bentuk manuskrip di Darul Kutub Al-Mashriyah Cairo.

Buku kontemporer:

1.      Karya Syekh Abdul Muta’aal Muhammad Al-Jabriy (1415H) rahimahullah, yang berjudul:
المشتهرة من الحديث الموضوع والضعيف ، والبديل الصحيح
Dicetak oleh penerbit Maktabah Wahbah di Cairo, cetakan pertama tahun 1407H.

2.      Karya Syekh Muhammad ‘Amr Abdul Lathif (1429H) rahimahullah, yang berjudul:
البدائل المستحسنة لضعيف ما اشتهر على الألسنة
Dicetak oleh penerbit Syarikat Ath-Thuubajiy di Cairo.

3.      Karya Syekh Ali Hasan Abdul Hamid, yang berjudul:
التحذيرات من الفتن العاصفات ، وتمييز ما اشتهرت من الروايات
Dicetak oleh penerbit Darul Ashalah di Zurqaa’ Urdun, cetakan pertama tahun 1411H.

4.      Karya Syekh Abu Umair Majdiy bin Arafaat Al-Mashriy, yang berjudul:
تحفة المحبين ببيان الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمشهورة على الألسنة المتحدثين
Dicetak oleh penerbit Darul Huda di Met Gamr Mesir, cetakan pertama tahun 1421H. Dan Maktabah Ibnu ‘Abbas di Samnud Mesir.

5.      Karya Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan, yang berjudul:
أحاديث منتشرة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
Download di sini: d1.islamhouse.com

6.      Karya Sa’id bin Shalih Ar-Raqiib, yang berjudul:
أحاديث مقبولة مشتهرة على ألسنة الناس
Dan buku lain yang berjudul:
أحاديث مردودة مشتهرة على ألسنة الناس
Keduanya dicetak oleh penerbit Darul Qasim di Riyad Saudi Arabiah, cetakan pertama tahun 1423H.

7.      Karya DR. Muhammad Ridwan Ad-Dayah, yang berjudul:
معجم الأحاديث المشتهرة ، التنبيه والإعلام في ما اشتهر من الأحاديث على ألسنة أهل الشام
Dicetak oleh penerbit Darul Fikr di Damaskus, tahun 1423H.
Lihat: fikr.com

8.      Karya Ahmad bin Abdillah As-Sulamiy, yang berjudul:
أحاديث منتشرة لم تثبت في العقيدة والعبادات والسلوك
Download di sini: ahlalhdeeth.com

Wallahu a’lam!


Lihat juga: Hadits masyhur - Buku tentang Syekh Albaniy rahimahullah - Buku fiqhi kontemporer

2 komentar:

  1. Jazakallahu khairan infonya ustadz, artikel antum yg ini saya bookmark untuk didownload...mantap dan lengkap

    BalasHapus
    Balasan
    1. بارك الله فيك ، وجزاك الله خيرا ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

      Hapus

Komentar anda adalah pelajaran berharga bagi saya ...